Artikel

Så kommer taxonomin att påverka ditt företag

EUs taxonomi är flitigt diskuterad i såväl media som i branschorganisationer och i olika hållbarhetsforum. Men vad betyder den egentligen och vilka konsekvenser kommer det nya regelverket att leda till? – Taxonomin är väldigt viktig, men den har lett till onödig oro på det stora hela, säger SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf.

Själva “lagen” om taxonomin beslutades egentligen redan sommaren 2020 efter det att EU kommit fram till att det behövdes ett regelverk för att lättare kunna klassificera miljömässigt hållbara aktiviteter. Syftet är att flytta mer kapital i en riktning som bidrar till att lösa sex miljömål, som EU har identifierat som extra viktiga att vi lyckas med. Målen är (1) begränsa och (2) anpassa oss till klimatförändringarna, (3) uppnå en cirkulär ekonomi, skydda (4) hav och vattendrag samt (5) biologisk mångfald och ekosystem, och (6) förhindra farliga utsläpp.


Taxonomin är som ett uppslagsverk där du kan slå upp olika aktiviteter som bolag kan ägna sig åt och se vad som krävs för att de ska “bidra väsentligt” till något av miljömålen. EU
har börjat med att på vetenskaplig grund göra klart “uppslagsverket” för aktiviteter som kan bidra till en begränsning och anpassning till klimatförändringarna, de två första miljömålen, förklarar Johanna Lundgren Gestlöf. Taxonomin blev tillämplig för dessa två mål i januari i år.

Som exempel kan du slå upp aktiviteten “biltillverkning” och se att ett taxonomiförenligt bidrag till att begränsa klimatförändringarna är att producera bilar som inte släpper ut koldioxid när de körs, såsom elbilar. Och om du slår upp “elproduktion” så ser du att gränsen för när ett företag producerar el på ett sätt som anses vara grönt enligt taxonomin är om verksamheten släpper ut mindre än 100 g CO2/kWh. Om du vill få en överblick över kraven kan du titta i EUs “Taxonomy compass”, där allt som finns med i taxonomin idag går att slå upp: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

Taxonomin är bara ett av flera verktyg för att mäta hållbarhet

Taxonomin beskrivs ofta som avgörande för att bolag ska kunna visa att de är hållbara. Men Johannas bild av taxonomin är tudelad.

Det är ett jätteviktigt ramverk för att undvika greenwashing, förbättra tillgången på hållbarhetsdata att använda vid investeringar, få upp medvetenheten kring hållbara investeringar
samt säkra att dessa blir jämförbara i hela EU. Samtidigt är taxonomin inte alls så viktig som enskild lag – den kommer inte ha monopol på vad som är hållbart eller inte, och måste ses som ett verktyg tillsammans med många andra regelverk inom hållbar finans, fortsätter Johanna.

Hon upplever att debatten kring taxonomin blivit ganska snedvriden, där det råder en bild av att de verksamheter som inte klarar tröskelvärdena för att klassas som hållbara enligt taxonomin därmed stämplas som ohållbara. Men så är det inte, det finns en väldigt stor bredd bland de aktiviteter och bolag som inte klarar tröskelvärdena – från de som
nästan klarar sig, till de som gör stor skada på miljön, till de som inte ens finns med i taxonomin.

Hur bör du agera som företagare?

Noterade bolag kommer att få krav på sig att rapportera taxonomiförenlighet, och om verksamheten har en hög förenlighet kommer det troligtvis gynna företaget. Men det kommer inte räcka med att enbart ha en hög taxonomiprocent för att bolaget ska anses vara en attraktiv investering. Det väntas inte heller vara så att ett bolag med en låg taxonomiprocent
per automatik anses vara en oattraktiv investering.

Däremot kommer bolag som bedriver en verksamhet som allvarligt skadar miljön och klimatet sannolikt få dyrare kapitalkostnader över tid. Men det här är egentligen en utveckling som väntas ske oberoende av taxonomin. Eller rättare sagt, det har vi redan sett börjar hända. För onoterade bolag finns inga krav på att rapportera taxonomiförenlighet. De som har verksamheter som faller bra ut enligt taxonomin kan dock ha nytta av det. Bland annat får de en möjlighet att visa finansiärer och andra intressenter till företaget att de är hållbara.

Men oaktat taxonomin borde alla sätta ett tydligt mål för att minska sina koldioxidutsläpp, och så snart som möjligt visa på att målet också omsätts i handling och resultat. Och säkra att
hållbarhet är en integrerad del av verksamheten.